Snižte riziko nehody defenzivní jízdou

bmw polygon 054

bmw polygon 054Stále populárnější zdokonalovací kurzy jsou vhodnou investicí pro firmy a zajímavým doplňkem nejen pro řidiče profesionály. Účinně dokáží přispět k nižší nehodovosti a pomáhají chránit životy i majetek.

Bezpečná a spolehlivá přeprava osob nebo nákladu je každodenním přáním a cílem běžných motoristů i profesionálních řidičů. Bohužel nejenom ze statistik vidíme, že situace na silnicích má k ideálu daleko. „Nepřizpůsobení rychlosti, situace, kde se řidič plně nevěnuje řízení vozidla nebo vjetí do protisměru,“ vyjmenovává tři nejčastější příčiny tragických dopravních nehod Zuzana Ambrožová, vedoucí oddělení BESIP Ministerstva dopravy. „Dle statistik Policie ČR za prvních 8 měsíců letošního roku šetřila celkem 48 925 nehod, při kterých bylo 466 osob usmrceno, 1 900 osob těžce zraněno a 14 333 osob zraněno lehce. Odhadnutá hmotná škoda policií na místě nehody je 3 173,1 mil. Kč,“ říká Ambrožová a jedním dechem dodává: „Nejvíce usmrcených si vyžádaly nehody zaviněné řidiči motorových vozidel.“

1zdroj_zzsprahaKe zmírnění této statistiky by mohla pomoci i školení, na nichž se zájemci z řad profesionálů i amatérských řidičů učí defenzivní jízdě. „Defenzivní jízda je především pohyb v dopravním proudu s respektováním dopravních předpisů.  Základními schopnostmi defenzivního řidiče jsou ostražitost, předvídavost, ohleduplnost  a plynulost jízdy. Z toho tedy plyne, že defenzivní jízda jednoznačně podporuje bezpečnost na silnicích. Současným problémem v silničním provozu je právě netolerantní až agresivní chování některých řidičů,“ vysvětluje Zuzana Ambrožová. Defenzivním stylem jízdy rozumíme, jak z logiky věci vyplývá, opak jízdy agresivní. Agresivní jízda krizové situace přímo i nepřímo vyvolává, naopak snahou defenzivní jízdy je se do krizové situace vůbec nedostat. Defenzivním stylem jízdy tedy dochází k výraznému snížení rizika na silnicích, což může pomoci zachránit spoustu životů a vyhnout se nemalým finančním škodám. Tímto stylem jízdy v žádném případě není myšlena např. pomalá jízda, při níž by byl účastník provozu výrazně pomalejší než ostatní řidiči.

Kurzy zdokonalovací jízdy jsou běžné

Těmto druhům školení se v České republice věnuje řada subjektů. Jedná se o specifický způsob výcviku založený na předcházení krizových situací v provozu. Hlavním úkolem je přimět řidiče výkladem, diskusí a odbornou částí k zamyšlení se nad problémy silničního provozu, uvědomění si problému nebezpečí při řízení motorového vozidla a přizpůsobení svého chování. „Kurzy se skládají z teoretické části a praktické jízdy v běžném silničním provozu,“ přibližuje strukturu kurzu Karel Matuška ze společnosti HCT, která zdokonalovací kurzy nabízí již jedenáctým rokem a do jejíhož portfolia patří např. tzv. škola smyku na mosteckém polygonu.

Školením zdokonalovací jízdy je možné nejen zvýšit bezpečnost posádky a ostatních účastníků silničního provozu, ale například ovlivnit spotřebu paliva, emisní zatížení životního prostředí nebo náklady na likvidaci způsobených škod. Takové snížení provozních nákladů je především v zájmu firem, a proto jsou to právě zaměstnavatelé, kteří posílají své profesionální řidiče na zmíněné zdokonalovací kurzy.

Školení nicméně nejsou určena pouze pro profesionály, kteří tvoří největší procento účastníků; jsou vhodná i pro běžné řidiče bez omezení kategorie, např. pro motorkáře. Kurzy defenzivní jízdy ale nejsou vhodné jako doplněk během autoškoly, stejně tak se nedoporučují pro čerstvé absolventy autoškol. „Ať už se jedná o kurzy defenzivní nebo bezpečné jízdy, je nutné, aby jeho účastník dokázal plynule ovládat vozidlo a jednotlivé úkony měl takříkajíc pod kůží. Jen tehdy je možné rozvíjet řidičské schopnosti doplňkovými kurzy,“dodává Ambrožová z oddělení BESIP.

Realita kurzu – něco teorie a hodně praxe

První částí kurzu je teoretická příprava, která probíhá tři hodiny, a účastníkům kurzu je podán zkušeným lektorem pomocí audiovizuální techniky odborný výklad, který je interaktivně doplňován formou diskuze nad danými tématy. Teoretickou část uzavírá zpracování testu znalostí, které řidiči v kurzu získali. Účastníci jsou vedeni k tomu, aby se zamysleli nad problémy silničního provozu, uvědomili si problém nebezpečí při řízení motorového vozidla, jsou směrováni k toleranci ostatních účastníků silničního provozu a přizpůsobení svého chování v závislosti na druhu vozidla i způsobu jízdy podle zaměření řidiče. Důraz je kladen na témata, jako jsou rizikové postoje a chování, které způsobují problémy na silnicích.

„Lektor provádí s účastníky např. rozbory nehod a vysvětluje, jak je jim možné předejít, informuje o hlavních chybách řidiče, rizicích předjíždění, nedodržování bezpečné vzdálenosti, rychlé jízdy a důsledcích takového jednání. Radí, jak se vyhnout čelnímu střetu a jak postupovat při zhoršených jízdních podmínkách. Řidiči se učí, jak správně před jízdou vozidlo zkontrolovat, správnému způsobu sledování situace za volantem a důležitosti správného ovládání vozidla. Účastníkům je dán také odborný výklad o pasivní bezpečnosti vozu, využití bezpečnostních systémů pro ochranu pasažérů nebo využití podvozkových elektronických systémů (např. ABS, ESP, apod.). Praktická část následně probíhá ve formě hodinových individuálních jízd instruktorů s každým z účastníků samostatně,“ informuje Karel Matuška.

Jezdí se vlastním vozidlem účastníka kurzu (nejlépe tím, které nejvíce využívá). Následně se dle daných kritérií hodnotí např. příprava před jízdou, technika jízdy, vztah k provozu nebo k ostatním účastníkům. Závěrem jízdy je řidič krátce seznámen s hodnocením, případně jsou navrhnuta určitá doporučení nebo opatření.

Investice, která se vyplatí

Do zdokonalovacích kurzů pro své řidiče investuje v České republice celá řada firem a nejedná se pouze o nadnárodní koncerny. „Výhodou absolvování kurzu je zlepšení řidičských schopností řidiče až o 20 %, při opakovaní školení do 1 roku, pak dle výzkumů dochází k zlepšení v předvídání dopravních situací až o 80 %,“ uvádí Zlata Filípková ze společnosti Max Cars, která zdokonalovací kurzy pořádá.

Firmy získávají také další cenné informace o úrovni svých zaměstnanců a šoféři jsou zároveň průběžně proškolováni. Důsledkem je nižší míra pracovních úrazů, minimalizace nákladů na případnou náhradu zaměstnance nebo snížení nákladů na opravy vozidel. Zároveň jde i o vyšší bezpečnost chodců a ostatních účastníků silničního provozu. Všechny tyto faktory jdou ruku v ruce s nižší nehodovostí.  Kvůli tomu ale není nutné jezdit na specializované cvičiště, většina organizací proškolí řidiče přímo ve firmě. „Jízdy pak probíhají v běžném provozu. V prostředí, ve kterém se řidič běžně pohybuje,“ vysvětluje Karel Matuška z HCT.

2zdroj_zzsprahaZkušenosti s kurzy má např. Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy, pro jejíž řidiče má spolehlivý a rychlý dojezd bez nadsázky cenu života. „Naše posádky jezdí v extrémních a vypjatých situacích a ve všech povětrnostních podmínkách. Jedině zkušený a trénovaný řidič zvládne každou rizikovou situaci nejlépe,“  uvádí ředitel Zdeněk Schwarz a dodává: „Pokud nám to finanční možnosti umožní, pak bychom byli rádi, kdyby naše posádky trénovaly alespoň jednou ročně.“

Ve společnosti Shell Czech Republic projde každé dva roky kurzy defenzivní jízdy asi 100 zaměstnanců. „Zdokonalovací kurzy jsou dobrou investicí. Za poslední roky jsme zaznamenali výrazný pokles nehodovosti navzdory narůstajícímu počtu služebních vozidel, neměli jsme také žádný pracovní úraz, ke kterému by došlo následkem dopravní nehody,“ uvádí Josef Tauber, který se v této společnosti zabývá dodržováním bezpečnosti.

Cena kurzu do nákladů

Asi nejvíce společností školí zaměstnance z vlastních prostředků a využívá služeb institucí, které zdokonalovací kurzy nabízejí „Samotná cena kurzu na osobu je rozdělena na dvě části. Teoretická část stojí 1 460 Kč bez DPH a praktické jízdy vyjdou na 1 090 Kč bez DPH,“ informuje Matuška.„Ročně proškolíme přibližně 200-300 řidičů,“ dodává.

Společnost Max Cars nabízí kurzy za standardní cenu 2900 bez DPH na osobu. „Pro firmy připravujeme paušální ceny v rámci zvýhodnění při větším počtu osob a pro flotilové společnosti máme garanční program, který smluvně zavazuje obě strany jak počtem proškolených klientů, tak nižší garantovanou cenou za jednu osobu,“ uvádí Zlata Filípková „Výhodou pro firmy je bezesporu i to, že tyto typy školení jsou plnou nákladovou položkou,“ upřesňuje.

Zdravotnické záchranné službě hlavního města Prahy se podařilo na pořádání školení vlastní prostředky ušetřit a získat grant. „Z prostředků grantu bylo uvolněno celkem 369 200 Kč a proškoleno 144 řidičů, průměr na jednoho tedy činí 2560 Kč. Tyto náklady by se měly promítnout ve snížení počtu dopravních nehod, které by případným poškozením byly mnohem větší,“ říká Zdeněk Schwarz.

Některé společnosti jdou ještě dále a školí řidiče ve vlastní režii. Např. Philip Morris má s pořádáním těchto kurzů dobrou zkušenost, „Díky nim se snížil celkový počet dopravních nehod našich zaměstnanců,“ informuje Pavel Vacer z Philip Morris ČR. „Ročně proškolíme přibližně 100 řidičů a každý zaměstnanec musí kurz absolvovat jednou za dva roky,“ dodává Vacek s tím, že: „Náklady na proškolení jednoho zaměstnance se pohybují kolem 4000 Kč bez DPH.“

Opakování matkou moudrosti

Příčinou většiny dopravních nehod je selhání lidského faktoru. Pravidelná školení a přijetí zásad dodržování pravidel, předvídavosti a opatrnosti jako součásti životního postoje, jsou rozhodující faktory pro snížení rizika při řízení automobilu. Zdokonalovací kurzy přispívají k osvojení těchto pravidel. Nedá se toho ale dokonale dosáhnout během čtyř hodin trvání kurzu. Je proto vhodné školení rozšířit o kurzy jako škola smyku, školení správného couvání nebo zásady první pomoci.

Odborníci obecně doporučují každému řidiči rozvíjet své řidičské schopnosti a dovednosti pod vedením profesionálních instruktorů ať už se jedná o kurz defenzivní jízdy, nebo jemu podobný. Opakování těchto školení by mělo být alespoň každé dva roky, aby bylo zajištěné opravdové zažití správných návyků.

 

Desatero bezpečné jízdy

1.Jezděte tak, abyste se nedostali vy ani vámi řízené vozidlo až k limitu svých možností.

2.Vždy pozorně sledujte vozovku a její nejbližší okolí.

3.Snažte se předvídat chování ostatních účastníků silničního provozu.

4.Každý jízdní úkon provádějte až po pečlivém vyhodnocení situace.

5.Své úmysly dávejte najevo zřetelně a včas.

6.Nejezděte rychle tam, kam nevidíte.

7.Zachovávejte dostatečný odstup.

8.Při plánování jízdy počítejte s dostatečnou časovou rezervou.

9.Buďte připraveni ustoupit druhým, i když pravidla hovoří ve váš prospěch.

10.Počítejte s chybami ostatních účastníků silničního provozu.

Zdroj:BESIP

 

ondrej_horaznyOdpovídá Ondřej Horázný, Autoškola Horázný, Praha

Jak vaše zdokonalovací kurzy probíhají?

Naše kurzy mají za cíl připravit účastníky, aby se nestali ani viníkem ani obětí dopravní nehody. Řidič se naučí přemýšlet nad situacemi, se kterými se v běžném silničním provozu setkává. Teorie trvá asi dvě hodiny. Přibližně hodinová praktická jízda pak probíhá v běžném silničním provozu. Instruktor upozorňuje účastníka na chybné návyky a doporučí jejich změnu.

Jaké výhody přináší firemním flotilám a jejich řidičům absolvování kurzu?

Každá nehoda má negativní ekonomické dopady na chod podniku. Například nutnost zajištění náhrady jiným pracovníkem, který nebude mít potřebnou znalost a z toho vyplývající ekonomické ztráty.

Jak se liší tzv. škola smyku a zdokonalovací kurzy?

Škola smyku se provádí na speciálním polygonu a jde o zvládnutí vozidla v extrémní situaci. Zdokonalovací kurzy probíhají v běžném silničním provozu. Řidič se zde učí předvídat a přizpůsobit své chování tak, aby se do krizové situace nedostal.

Nabízíte kromě zdokonalovacích kurzů ještě další kurzy?

Nabízíme tzv. „Driver´s Assessment“, čili hodnocení řidičů. Nejedná se o výuku, ale o analýzu a zhodnocení znalostí, schopností a dovedností řidičů s důrazem na dodržování zásad bezpečné jízdy.

Kolik řidičů ročně toto školení absolvuje?

Proškolíme okolo dvou set řidičů za rok.

 

robert_kotalOdpovídá Robert Kotál, Dopravní akademie, a.s.

Jak probíhají vaše kurzy defenzivní jízdy?

Kurzy mají teoretickou a praktickou část. Obě po 3 hodinách. Praktická část probíhá v běžném provozu. Volitelná je část kurzu na nejmodernějším řidičském simulátoru, umožňujícím nácvik řešení situací, které v běžném provozu není možné nasimulovat.

Jaké výhody přináší firemním flotilám a jejich řidičům absolvování kurzu?

Snížení nehodovosti řidičů do dvou let od zavedení systému, jehož jsou kurzy defenzivní jízdy součástí. Dále snížení nákladů na provoz vozidla, neboť defenzivní styl jízdy je ekonomičtější a tím i ekologičtější.

Jaká je cena kurzu a jak jsou zvýhodněny skupiny (firemní flotily)?

Cena kurzu defenzivní jízdy je 2900 Kč bez DPH. Firemním flotilám samozřejmě poskytujeme slevu odvislou od počtu jejich řidičů.

Je patrné snížení počtu nehod u řidičů, kteří kurz absolvovali?

Firmy neposílají všechny své řidiče „bezhlavě“ do jednoho typu kurzu, ale řidiči absolvují kurz podle výsledku auditu, který odhalí silné a slabé stránky. Řidič je pak školen na odstranění nebo alespoň kompenzaci slabých stránek.

 

Odpovídá Zlata Filípková, MAX CARS

Jaké výhody přináší firemním flotilám a jejich řidičům absolvování kurzu?

Nabízíme jak kurzy bezpečné jízdy, tak i kurzy zaměřené na ekologii a ekonomický faktor řízení. Výhodou absolvování kurzu bezpečné jízdy je bezpodmínečně zlepšení řidičských schopností řidiče až o 20%, při opakovaní školení do 1 roku, pak dle výzkumů dochází k zlepšení v předvídání dopravních situací až na 80% úspěšnost před vznikem dopravní nehody a správného chování se v krizové situaci. Další výhodou pro firmy je bezesporu i to, že tyto typy školení jsou 100% nákladovou položkou do účetnictví společnosti. Provádíme totiž také školení pro řidiče o způsobilosti k řízení referenčních vozidel.

Jaká je cena kurzu a jak jsou zvýhodněny skupiny (firemní flotily)?

Standardní cena jednodenního kurzu bezpečné jízdy / školy smyku pro 1 osobu je 2.900 CZK bez DPH 20% v rámci celé ČR, pro firmy připravujeme paušální ceny v rámci zvýhodnění při větším počtu osob na jednu akci, dále máme pro flotilové společnosti garanční program, který smluvně zavazuje obě strany jak počtem odškolených klientů, tak nižší garantovanou cenou za 1 osobu.

Kolik řidičů ročně u Vás toto školení absolvuje?

Od roku 2007, kdy máme vlastní výcvikový areál – Pevný Polygon MAX CARS, školíme v rámci firemních dnů v průměru cca 5tis. osob / 1 rok.

 

Odpovídá Josef Tauber, Shell Czech Republic a.s.

Proč jste se rozhodli vyslat své zaměstnance na kurzy defenzivní jízdy?

Naši zaměstnanci, kteří používají k výkonu své pracovní činnosti služební automobil jsou školeni pravidelně. Tento požadavek vyplývá jednak ze Zákoníku práce, v platném znění (§273) a dalších předpisů o provozu na pozemních komunikacích, resp. z předpisů o silniční dopravě. Kromě toho existují interní předpisy skupiny Shell týkající se silniční dopravy a požadavků na školení řidičů různých profesních skupin, t.j profesionálů, řidičů, kteří v rámci svých obchodních činností najedou určitý počet kilometrů za rok i řidičů, kteří jezdí na služební cesty pouze výjimečně. A v neposlední řadě je to také závazek, který jsme uvedli při připojení naší společnosti Shell Czech Republic a.s. k Evropské chartě bezpečnosti silničního provozu.

Jsme přesvědčeni, že odpovědným přístupem, kam pravidelné vzdělávání a školení našich řidičů patří, se nám podaří dosáhnout zlepšení jejich řidičských schopností a tím i snížení rizika účasti na dopravní nehodě. Kromě jiného si většina našich řidičů přenáší takto získané návyky do řízení vozidla při soukromých jízdách.

Kolik zaměstnanců kurzy absolvuje a jak často?

Letos pořádáme kurzy bezpečné a defenzivní jízdy pro přibližně 100 našich řidičů. V minulosti se podobné kurzy pořádaly každé 3 roky, od letošního roku byl interval snížen na 2 roky.

Slibujete si snížení míry nehodovosti po absolvování školení (poř. pozorujete snížení nehodovosti)?

Samozřejmě a z tohoto důvodu kurzy defenzivní a bezpečné jízdy pro naše řidiče zajišťujeme. Jak jsem již řekl, nejedná se o nějakou jednorázovou akci, ale o součást systematického přístupu. Příčinou většiny dopravních nehod je selhání lidského faktoru, pravidelným školením jakož i přijetím zásad dodržování pravidel, předvídavosti a opatrnosti jako součásti životního postoje, je rozhodující pro snížení rizika při řízení automobilu.

Vidíte kurzy defenzivní jízdy jako dobrou investici pro vaši firmu?

Zcela jistě, za poslední roky jsme zaznamenali výrazný pokles nehodovosti navzdory narůstajícímu počtu  služebních vozidel, neměli jsme žádný pracovní úraz, ke kterému by došlo  následkem dopravní nehody našeho řidiče na služební cestě.