Sledujte kvalitu výměny motorového oleje

laborato_hamburk_001

laborato_hamburk_001Neustálé snahy o snížení spotřeby vedou výrobce automobilových motorů k využívání technických řešení, která s sebou nesou vyšší nároky na tepelné zatížení motorového oleje. Proto je zejména u moderních motorů velmi důležité dbát na kvalitu motorového oleje a také na jeho správně provedenou výměnu.

Zvyšování litrového výkonu při současném snižování objemu motoru a  velikosti olejové náplně je moderním trendem dneška. Je to logická reakce na  ekologické aktivity a zejména na ceny pohonných hmot, které za  poslední roky vyskočily do rekordních výšin. Protože se automobilky snaží, aby právě jejich motor měl co nevyšší výkon a  nejnižší spotřebu, tak tento vzájemný protiklad je vykoupen vyššími požadavky, mimo jiné, právě na  mazací soustavu motoru a  motorový olej.  Ten je významným prostředkem k  přímému odvodu tepla při chlazení pístů nebo dochlazování ve  výměníku a  také prostředkem přenosu tepla mezi pístem a válcovou vložkou a dalších částí spalovacího motoru. „Extrémní zatížení oleje i současný trend dlouhých výměnných intervalů, nevypustitelné zádrže oleje v  hydraulických systémech motoru, specifické emisní systémy, proměnlivá kvalita paliv nebo povinné používání biosložek do  paliv, způsobuje, že výrobcem doporučené maximální délky intervalu výměny jsou ve skutečnosti a často zcela nevědomě překračovány,“ upozorňuje Ladislav Fuka, vedoucí laboratoře Divize paliv a maziv společnosti SGS Czech Republic.

Zvláště u  moderních vozidel proto není dobré stav oleje podceňovat a  při dlouhodobém zatížení je vhodné výměnu provádět i častěji, než jsou doporučené servisní intervaly výrobce, a  to podle skutečného stavu olejové náplně. „Stav olejové náplně je vhodné zjistit pomocí preventivní diagnostiky. V  naší společnosti toto ověřujeme na  vlastní flotile osobních automobilů různých značek a při hodnocení vzorků našich zákazníků. Z  výsledků pak vyplývá, že nejnáročnější podmínky jsou na  nových vozidlech s  benzinovými motory s delšími proběhy, kdy probíhá dlouhodobé tepelné zatížení a nebývá potřeba doplňovat čerstvý olej,“ uvádí Fuka. „Pokud je motorový olej při výměně nadměrně znehodnocen, vytváří v motoru polotekuté až pevné usazeniny a již několik procent takového materiálu může v  nové olejové náplni způsobit prudký pokles kvality náplně a  podstatné snížení doby použitelnosti. Vytvořené usazeniny jsou novou náplní často dobře rozpuštěny a  nový olej tak může být už krátce po výměně na  konci své bezpečné životnosti a  s  dalším provozováním pak dochází k  omezení funkce mazacího systému, vedoucí až k  selhání mazání,“ vysvětluje Ladislav Fuka. Postupy výměny motorového oleje i kterékoliv jiné náplně jsou totiž určeny výrobcem vozidla v  kvalitě a četnosti podle jeho konkrétní konstrukce. Dodržení postupu pak závisí na spolehlivosti mechaniků a  účinnosti běžných kontrol, prováděných vedoucími a majiteli servisů, kteří jsou na kvalitě služeb nejvíce zainteresovaní. Jako problematická se pak při výměnách motorového oleje jeví skutečnost, že je tento banální servisní úkon mechaniky v některých případech zlehčován.  „Často kritický stav měněného oleje je objektivní příčinou předchozí špatné výměny. To však lze potlačit pouze extrémní pečlivostí a identifikací takového stavu oleje dle jeho vzhledu. Nejsprávnější by bylo provést proplach motorovým olejem nebo spíše zkrátit následný interval výměny oleje,“ radí Fuka. „Mezi základní prohřešky mechaniků patří především nedostatečně prohřátý motor při výměně. Extrémně znehodnocený olej může mít změněny viskozitní vlastnosti až o dvě třídy, přičemž při teplotě pod 40 °C se rozdíl ve viskozitě ještě podstatně zvětšuje. Olej je v některých servisech z motoru odstraňován odsátím, ale potom je jeho pohledová kontrola nemožná a  ponechání většího zůstatku starého oleje v motoru je zcela nekontrolovatelné. Přísné časové normy na provádění servisních úkonů a nedostatečná hrozba kontroly kvality prováděné práce určitá „urychlení prací“ v  některých případech umožňují,“ uvádí.

 

Správně a pravidelně vyměňujte olej

Často jsou také přeceňovány „marketingové“ argumenty některých prodejců olejů, kteří vysokou cenu oleje dokládají mnohdy nadhodnocenými dovednostmi a  vlastnostmi. Syntetické oleje mají sice obecně hlavní přednosti v  příznivější viskozitně, to ale není zcela adekvátní vůči jejich vyšší pořizovací hodnotě. Obecné pravidlo je tedy takové: technicky i ekonomicky je nejvhodnější a nejvýhodnější používat motorový olej podle předpisu výrobce. Také je důležité sledovat jeho množství a vizuálně také kvalitu a stejně tak dbát na řádně provedenou výměnu, aby nedocházelo k výměně pouze části olejové náplně, což znehodnocuje celou novou náplň a z dlouhodobého hlediska může dojít ke  snížení výkonu, životnosti motoru nebo až k  jeho poškození. V běžných podmínkách je tedy využití „lepších“ olejů především ekonomicky zbytečné. Mnohem zásadnější je, aby byl použit vhodný olej podle požadavků výrobce a  aby byl měněn před koncem jeho životnosti a to správným postupem. „Běžný motorista se totiž olejem většinou vůbec nezabývá, protože provoz vozidla je mezi pravidelnými prohlídkami bezúdržbový a nedostatečné množství oleje je spolehlivě signalizováno na přístrojové desce. Není pak snadné prokázat úmyslně či neúmyslně nekvalitní výměnu oleje bez provedení analýzy v laboratoři. A nakonec, pokud dojde k  závadě motoru v  důsledku nekvalitně provedené výměny oleje, je časový odstup již tak dlouhý, že nekvalitní výměnu nelze prokázat žádnými přímými důkazy a prvotní příčina se stává nepostižitelnou,“ informuje nás dále Ladislav Fuka. Hlavním rizikem je tedy nekvalitně provedená výměna oleje, kdy je v části nové náplně zanecháno také větší množství nadměrně znehodnoceného oleje, u  kterého v  krajním případě může dojít až k  selhání mazání v  důsledku zanesení sacího koše olejového čerpadla, ucpání mazacích kanálků motoru nebo jeho prvků.

 

Hodnocení kvality výměny oleje

Právě z  důvodu existence problémů a  mnohdy poměrně závažných důsledků v oblasti výměny motorového oleje vznikl před dvěma roky program na  hodnocení kvality. „Před zavedením programu kvality jsme dlouhodobě shromažďovali a  hodnotili stovky vzorků motorových olejů po  provedené výměně a pouze dvě třetiny vzorků byly zcela vyhovující. S  ohledem na  následně zavedený třístupňový klasifikační systém se jedná o vzorky s kvalitou výměny nad 80 procent, přičemž ještě téměř dalších 20 procent vzorků bylo hodnoceno klasifikačním stupněm „sporná výměna“ a  téměř 15 procent vzorků bylo v důsledku pochybení nebo úmyslu mechanika hodnoceno jako jednoznačně nevyhovující, “ vysvětluje Miloš Auersvald, projektový manažer Divize paliv a maziv společnosti SGS Czech Republic, který má program Hodnocení výměny motorového oleje na  starosti, důvody vzniku projektu. Hlavní motivací spuštění programu

Hodnocení kvality výměny motorového oleje bylo podle Auersvalda především využití programu poškozenými motoristy. „Předpokládali jsme také zvýšení prevence havárií i předcházení stížnostem motoristů. Navíc stejný zájem na  kvalitně provedené výměně oleje, a veškeré údržbě vozu obecně, mají také správci flotil a  leasingové společnosti, výrobci či dovozci vozidel a v neposlední řadě také majitelé a provozovatelé servisů při cíleném hodnocení mechaniků. Toto jsou zákazníci, kteří využívají unikátní dovednost stanovení kvality výměny motorového oleje, když formou „mystery shoppingu“ sledují měřitelnou kvalitu jednoduchého servisního zásahu, vysvětluje. „Pokud je servis zapojen do  programu a  plní jeho podmínky, je mu od  mezinárodní společnosti SGS udělen Certifikát kvality, který deklaruje prováděnou prevenci v  uvedené oblasti a záruku, že se právě v tomto servisu výměna motorového oleje provádí správně,“ uvádí Auersvald. Zájemce o  zapojení do  programu kvality poté na  základě smlouvy o  kontrolní činnosti umožní poskytovateli audity prováděných výměn, při kterých jsou odebírány a  hodnoceny vzorky motorových olejů z vozidel připravených k předání zákazníkovi. V  tříměsíční zkušební době, která probíhá se zvýšenou četností kontrol, musí být následně splněny podmínky programu. „Průměrná kvalita výměny získaná z  hodnocení odebraných vzorků musí být vyšší než 80 procent, to znamená, že po  výměně musí být nalezeno v  olejové náplni více než 80 procent čerstvého oleje. Další podmínky upřesňují četnost výskytu vzorků se spornou kvalitou výměny, přičemž zcela nepřípustná pro udělení certifikátu je kvalita výměny pod 70 procent. Certifikát je poté možné užívat jen v období účasti v  programu kvality, přičemž minimální doba účasti je jeden rok,“ vysvětluje podmínky programu Miloš Auersvald. „Splnění podmínek programu následně motoristům zaručuje, že kvalita výměny motorového oleje je v servise prováděna korektním způsobem a  v  souladu s  požadavkem výrobce vozidla. Certifikát naší společnosti je proto mezi motoristy ceněný, protože už znají program Pečeť kvality motorových paliv, na který se mohou spolehnout při výběru čerpací stanice s kvalitními palivy. Tento nový program kvality má podobné ambice. Servis tímto certifikátem dává klientům jednoznačné vyjádření, že kvalita servisních služeb je pro něj prvořadá a  již od  nejjednodušších servisních úkonů je důsledně dodržovaná,“ dodává.

Kvalita motorového oleje a  jeho výměna je tedy při respektování základních pravidel, jako je použití výrobcem předepsaného oleje, sledování kvality a životnosti oleje také před uplynutím servisních intervalů a  správně provedené výměny, poměrně jednoduchou záležitostí. Je třeba na  ni ale dávat dobrý pozor, ať už je výměna prováděna v  servise nebo svépomocí. Zvláště u  moderních motorů lze takto předcházet zbytečným problémům a nepříjemnostem.

ROZHOVOR

Dalibor Zlomek, fleet coordinator Kofola

Pro dlouhodobou životnost motoru a vysoký nájezd je nutné dodržet technologickou kázeň při každé výměně oleje. Odpovědnost za kvalitu a množství oleje v motoru musí být rozdělena mezi řidiče vozidla a servis. Použitím nevhodného oleje nebo nedbalosti při výměně oleje dochází k  postupnému zhoršování stavu motoru. V  extrémních případech, pokud není ve  vozidle téměř žádný olej, tak dochází k fatálnímu poškození motoru okamžitě. Proto každý řidič, který přebírá vozidlo, musí být prakticky seznámen, jakým způsobem se kontroluje a doplňuje olej v  motoru. Zároveň musí znát, při jakém stavu ujetých kilometrů přistavuje vozidlo k výměně oleje.  

V  naší firmě u  flotily osobních vozidel přebírají odpovědnost za  správnou výměnu olejů v  motoru autorizované servisy v  jednotlivých regionech. U nákladních vozidel provádíme výměny olejů ve vlastní režii. Vozidla se kontrolují v  pravidelných cyklech po  šesti týdnech. Pokud je naplánována výměna oleje v  motoru, řidič odpovídá za  přistavení vozidla s  motorem zahřátým na  provozní teplotu. Jen tak je možné při snížené viskozitě vypustit maximální možné množství oleje, čímž se snižuje míra degradace kvality nové náplně. Olej, vytékající z  olejové vany i z demontovaných olejových filtrů je nezbytně nutné nechat všechen odkapat. I  při důkladném vypuštění opotřebeného oleje ho stále zůstává v  motoru přibližně 10%. I když jsou částice sazí velmi malé, ve  větší koncentraci zahušťují olej, zanáší motor a  působí obdobně jako jemná brusná pasta, jež přispívá ke  zvýšenému opotřebení motoru! Důležité je dbát také na  výměnu komponentů. V  naší firmě po předchozích negativních zkušenostech používáme pouze originální značkové filtry. U  druhotných filtrů docházelo ke snížené průtočnosti, což se zejména u  palivových filtrů projevilo sníženým výkonem a  vyšší spotřebou. U  olejových filtrů navíc docházelo k  průsaku oleje okolo těsnění. U  vypouštěcího šroubu je nutné kontrolovat, zda na  magnetu nejsou uchyceny kovové třísky. Je nutné pokaždé dodat nový hliníkový těsnící kroužek a šroub dotahovat na  předepsaný moment. Některé typy vozidel mají plastové olejové vany, jejichž hodnoty se pohybují řádově v  desítkách tisíců korun. Zde se nelze spoléhat na cit v ruce při dotahování šroubu, protože při protočení nalisované vložky závitu dochází k  nevratnému poškození olejové vany.

Vzhledem k tomu, že nejčastějším zdrojem mechanických nečistot v oleji je nasávaný vzduch je nutné maximální pozornost věnovat kontrole vzduchového filtru. Je nutné také upozornit, že interval výměny oleje daný výrobcem je pokládán za maximální možnou hodnotu. Při provozu v městských podmínkách se tento interval zkracuje. Náklady za  olej při zkrácených intervalech jsou sníženy jeho odběrem a skladováním v  1000 litrových barelech. Každý mechanik zabývající se výměnou oleje, musí mít přístup ke  katalogu s  typovými listy olejů pro jednotlivé automobilové značky, se kterým musí umět pracovat. Ve všech případech, kdy došlo během záruční doby k mechanickému poškození motoru, byl vždy vyžadován výrobcem vzorek oleje k expertize za účelem zjištění množství nečistot. V současné době zadáváme požadavek na analýzu oleje i  u  vytipovaných vozidel mimo záruku. Výsledky dobře anebo špatně zvoleného a  prováděného pracovního postupu při výměnách motorového oleje ale nelze posoudit v krátké době. V naší firmě se péče věnovaná této problematice zřetelně projevila u vozidel, jejichž nájezd se blíží k  milionu ujetých km bez výrazného poklesu výkonu motoru a zvýšené spotřeby paliva.