Nebankovní trh opět cválá

vozove_parky_a_naklady_na_provoz-ioakg

vozove_parky_a_naklady_na_provoz-ioakgLoňský rok přinesl oživení ekonomiky i růst poptávky po nebankovních produktech. Zároveň leasingové společnosti začaly stále více nabízet vedle leasingu také spotřebitelské úvěry. Jaký je trend a jak si v budoucnu pořídíme např. automobil?

 

Pokud hodnotíme vývoj trhu nebankovního financování, musíme se na něj dívat v souladu s vývojem ekonomiky, která prochází běžnými cyklickými výkyvy. Největší boom poptávky po nebankovních produktech v minulém století nastal v druhé polovině devadesátých let, kdy bankovní sektor nebyl v podstavě schopen poskytovat financování ekonomické sféře, zejména malým a středním firmám. V té době poptávka po nebankovních finančních produktech, ať už po leasingu nebo factoringu, byla extrémně vysoká. Tím, že se v dalších letech ekonomice dařilo lépe a banky měly minimální ztráty, začaly postupně nabízet i služby do sektoru tzv. ekonomického inkubátoru, který je z pohledu možných ztrát nejrizikovější. V této době význam nebankovních produktů mírně klesal. Banky do tohoto segmentu zároveň vstupovaly s cenami neodpovídajícími jeho rizikovosti.

Krize dala zelenou

V roce 2008 však přinesla recese kreditní ztráty a banky obecně opět zpřísnily svá kritéria a snížily kreditní apetit. Tím se opět otevřel prostor pro nebankovní produkty. I když byly recesí také oslabeny, lze očekávat jejich růst, což ukazují i čísla vývoje nebankovního trhu za rok2010, kdy leasing movitých věcí zaznamenal v meziročním srovnání nárůst o 4,8 %, úvěry pro podnikatele o 1,1 %, factoring o 12,2 %. „Nebankovní produkty jsou nepostradatelné pro ekonomiku i společnost především při financování podnikatelských start-upů, restrukturalizačních projektů aj., které potřebují přijmout cizí zdroje, na které banky svým instrumentářem nedosáhnou,“ říká Jiří Matula, předseda představenstva ČLFA. „Bez nich by nebyly realizovány projekty, které mají šanci vyrůst a být prospěšné pro českou ekonomiku i stát ve formě odvodu daní, vytváření nových pracovních míst atd. Malé a střední firmy jsou proto typický segmentem, kam směřují produkty nebankovního financování.“

Doháníme západní Evropu

Loňský rok je pro trh nebankovního financování důležitý především ze dvou hledisek. U mnoha produktů se zastavil propad v důsledku proběhlé ekonomické recese a byl zaznamenán meziroční růst. Především však docházelo k diverzifikaci nebankovních produktů, kdy kvůli legislativním změnám stále více leasingových společností nabízí také úvěry pro podnikatele i spotřebitele. Tento trend bude významně pokračovat i v letošním roce a bude stírat rozdíly mezi striktním členěním nebankovních produktů jako v předchozích letech.  V budoucnu tak budeme spíše hovořit o trhu nebankovního financování, stejně jako ve vyspělých ekonomikách. Využití finančního leasingu bude dáno především vývojem poptávky po financování investic. Je stále významným zdrojem financování osobních vozů. Je nutné si uvědomit, že finanční leasing je stále nejbezpečnějším způsobem financování. Stále zde bude významná skupina podnikatelů, pro které bude finanční leasing výhodný. Zejména těžká dopravní technika a stroje a zařízení jsou typickými komoditami, kde očekáváme udržení jeho pozice, ne-li jeho posílení.

Rok 2010 v číslech

Oživení ekonomiky vedlo k růstu poptávky u většiny nebankovních finančních produktů. Členské společnosti ČLFA financovaly v roce 2010 prostřednictvím leasingu stroje, zařízení a dopravní prostředky v souhrnu pořizovacích cen za 47 mld. korun bez DPH. Proti roku 2009 to představuje u největších patnácti společností růst o 4,8 %. Celková částka (vstupní dluh) poskytnutá v roce 2010 členskými společnostmi ČLFA do leasingu movitých věcí dosáhla 41,2 mld. korun. Podíl operativního leasingu na celkovém leasingu movitých věcí v roce 2010 dosáhl 25,8 %. Zájem o finanční leasing potvrzují také výsledky za čtvrtý kvartál, kdy členské společnosti ČLFA financovaly leasingem obchody ve výši 18,6 mld. korun. Ve srovnání s 1. až 3. čtvrtletím, kdy bylo celkem poskytnuto 28,4 mld. korun, je to téměř dvojnásobek. Jde o skvělý výsledek i v souvislosti s rostoucí oblibou dalších nebankovních produktů, stěžejně spotřebitelských úvěrů.

Operativní leasing na vzestupu

Operativní leasing má stále rostoucí charakter, i v roce 2010 si udržel čtvrtinový podíl na celkovém leasingu movitých věcí. Odvětví, které je tímto způsobem financování však zcela nepoznamenané, je veřejný sektor, pro který je operativní leasing perspektivním zdrojem financování. Nezatěžuje rozpočet investičními náklady, nájemce hradí pouze roční provozní náklad podle regulí EU. Takto lze stavět i velké PPP projekty jako jsou dálnice, velké ekologické i menší investiční projekty typu čistírny odpadních vod nebo financovat komunální a dopravní techniku, autobusy atd. Smlouvy lze uzavírat v řádu desítek let.

Nové možnosti pro nebankovní produkty

V současné době přechází trh z období přebytku kapitálu do období mírného nedostatku. To se týká i velkých výrobců, kteří poskytovali k výrobkům i finanční služby. Typickým příkladem jsou některé velké automobilky, které v období recese zaznamenaly problémy. Ty vedly k nížení jejich ratingu a omezení dostupnosti nebo zdražení kapitálu, který dříve poskytovaly na doprovodné služby. To je vede k úvaze najít finančního partnera, který zajistí profinancování jejich odbytu a své zdroje použít především na financování výroby. Dalším důsledkem krize je opouštění trhů, které nejsou pro ně strategicky zajímavé, jako oblast střední a východní Evropy a koncentrace na vyspělé trhy Německa, Velké Británie, Francie atd. Na českém trhu se tak objeví transakce, které by dříve financovaly matky velkých společností nebo jejich kaptivní dodavatelé a které mohou uskutečnit tuzemské leasingové společnosti. Týká se to obecně oblastí automotive, zdravotnictví, zemědělství, IT technologií atd., kde se financování spojovalo s nákupem.

Spotřebitelské úvěry rostou pomalu

graf_nebankovni_trhySpotřebitelské financování, jako nedílná součást ekonomiky bylo jedním z hnacích motorů společnosti v posledních šesti letech. Nabízí totiž relativně rychle dostupné prostředky. „Není nezbytně nutné, aby bylo poskytováno pouze bankou. Je však třeba vytěsnit z trhu subjekty, které se nechovají řádně a pohybují se v oblasti tzv. „šedé zóny“. Během recese jejich počet vzrostl a zvýšilo se využívání jejich služeb,“ říká Jiří Matula. V roce 2010 stále přetrvával pomalý  růst  výdajů u domácností, který ve třetím čtvrtletí dosahoval v meziročním srovnání pouze 3,7 % proti dvoucifernému nárůstu u průmyslu. Spotřebitelské úvěry tak zaznamenaly meziroční snížení o 7,5 %.

Hlavní rozdíly mezi bankovním a nebankovním financování

Mezi bankovním a nebankovním financováním jsou dva zásadní rozdíly. Za prvé je to místo, kde se úvěr poskytuje. V případě využití finančního leasingu například u automobilů se téměř 100 procent vozů financuje v místě prodeje. Klient má k dispozici kompletní informace na jednom místě, má jednodušší přístup k financování i k vyřízení dokumentů.

Navíc leasingové akce připravované společně s pojišťovnou a importérem, např. nulové navýšení apod., jsou pro klienta mnohdy finančně výhodnější, než koupě za hotové. „U menších předmětů financování, jako jsou auta, malý bagr atd., může mít klient teoreticky uzavřenou smlouvu včetně pojištění do třiceti minut,“ doplňuje Matula. „Na rozdíl od bank se leasingové společnosti v rámci krytí rizik spokojují s řádnou akontací a pojištěním.“

Oproti tomu banky požadují mnohem složitější zajištění včetně dalšího ručení.“ Druhým zásadním rozdílem jsou doprovodné služby provozní i administrativní povahy, včetně výhodného pojištění. V komoditách, kde se finančnímu a operativnímu leasingu obecně daří dobře, jako jsou těžká dopravní technika a stroje a zaříjení, je pro klienta leasing výhodnější a efektivnější než bankovní úvěr. Zlepšuje firmám cash-flow. Nemusejí jednorázově vynakládat značné finanční prostředky na pořízení investice. Dalším plusem je skutečnost, že firmám nezatěžuje účetní bilanci, čímž jim zlepšuje pozici v jednání s bankami o úvěrech na jiné účely a zvyšuje tím i celkovou bonitu firmy.

tabulka_nebankovni_trh