ROZHOVOR: Petr Kozohorský ze Zentivy – České flotily jsou pozadu

petr kozohorsk zentiva

petr kozohorsk zentivaVozový park společnosti Zentiva tvoří výhradně vozy VW Group. Největší zastoupení má Škoda Octavia, ale podle slov Petra Kozohorského se stále větší oblibě mezi zaměstnanci těší především větší superb.

Kolik automobilů provozuje vaše společnost ve svém autoparku a jaká je jeho struktura?

Vozový park naší společnosti je složen z  vozidel značek patřících do  skupiny VW Group. Převažuje model Škoda Octavia, která spolu s vozidly VW Passat, AUDI A4 a  A6 tvoří flotilu čítající celkem 300 osobních automobilů. Naše Car policy rozlišuje dva druhy vozidel. První jsou tzv. statusové, které jsou párovány na pozici podle úrovně ve společnosti, druhé jsou poté přidělovány podle způsobu výkonu pozice. Obě skupiny se rozdělují do dalších kategorií. My máme čtyři úrovně, které se znovu stupňují podle jednotlivých pozic. U  prvních tří pozic je striktně daná specifikace vozů a  uživatel si může volit pouze provedení hatchback nebo kombi. Na  výběr má navíc pět barevných provedení.  Na  té nejnižší pozici máme zařazenu Škodu Octavia 2.0 TDI ve výbavě Elegance, na další pozici je Škoda Superb v provedení 2.0 TDI Ambition. Kategorie tři nabízí volbu Škody Superb 2.0 TDI v  provedení Exclusive, VW Passat nebo Audi A4. I zde je specifikace daná a zbývá pouze volba karoserie a  barvy. Čtvrtá top kategorie nabízí výběr Škody Superb, Audi A4 a Audi A6, kde může uživatel volit specifikaci a je vlastně omezen pouze výší poskytovaného finančního limitu. Procentuálně vychází 70 % na vozy první kategorie, 15 % na vozy druhé kategorie, 10 % na třetí úroveň a 5 % na poslední kategorii. Ze statistik za poslední dobu jasně vyplývá, že se největšímu zájmu Škoda Superb.

Jak dlouho zůstává automobil ve  vaší flotile a  od  čeho se to odvíjí? Můžete stručně popsat vývoj vašeho autoparku za poslední 3 roky co do struktury, počtu vozidel a jejich stáří?

Naše společnost používá služební vozidla v režimu operativního leasingu. Z hlediska doby používání pak rozlišuje naše Car policy dvě kategorie vozidel, a to vozidla kalkulovaná na tři nebo na čtyři roky používání. Vozidla kalkulovaná na dobu používání tří let jsou užívána našimi obchodními zástupci – medicínskými reprezentanty, u  nichž je předpoklad vyššího nájezdu kilometrů a kteří dosáhnou hranice 120 tisíc kilometrů, což je náš druhý parametr pro obměnu vozidla, dříve než uživatelé na ostatních pozicích. Hranici dosažení 120 tis. km jako hranici pro vyřazení vozidla z provozu jsme zvolili při přechodu na  operativní leasing na  základě doporučení leasingové společnosti. Správnost této volby se nám plně potvrdila v  období ekonomické krize, kdy byla pozastavena obměna našeho vozového parku a  u  některých vozidel došlo k  překročení limitu nájezdu kilometrů, respektive prodloužení doby používání. To se pak negativně odrazilo v nárůstu závad těchto vozidel.

Ovlivnila tedy ekonomická krize vaši flotilu podstatně?

Dalo by se říci, že ekonomická krize na  skladbu naší flotily neměla zásadní vliv. Naopak, po  jakémsi prvotním šoku, kdy byla pozastavena obměna vozidel, což ve svém důsledku pro nás znamenalo určitý nárůst nákladů na  opravy vozidel, u  nichž již uplynula expirační doba, se nám podařilo dosáhnout na výrazně výhodnější cenové podmínky, což nám umožnilo nabídnout našim uživatelům díky lepší specifikaci vozidel vyšší komfort a pochopitelně i bezpečnost, a  to bez zvýšení nákladů. Paradoxně lze tedy říci, že krize znamenala pro naše řidiče přínos v podobě vybavenějších vozidel a pro společnost lepší dodavatelské podmínky.

Do  počtu automobilů tedy krize nezasáhla?

K  nějakému snížení počtu automobilů došlo, to je pravda. Přibližně o 10 až 15 %. Krizi jsme nepocítili z  pohledu nákladů na provoz jako takový, ale zejména z pohledu činnosti firmy jako takové, což mělo vliv na organizační strukturu společnosti. Takže určitá reorganizace proběhla a měla vliv na snížení počtu vozidel.

Vaše vozy tedy financujete výhradně pomocí operativního leasingu? Kdo vám tyto služby poskytuje?

Je to tak, v podstatě všechny vozy máme na  operativní leasing. Pouze dvě vozidla máme v osobním vlastnictví. Jedním je užitkový automobil a  druhým přepravní vůz pro více osob. Momentálně využíváme služeb dvou leasingovek. První z nich je LeasePlan, objemově nám jede přibližně na 5 % automobilů. Je to spíše historická otázka, protože přecházíme ke společnosti BusinessLease.

Outsourcing byl vždy vaší strategií nebo jste v  minulosti využívali i  jiné varianty? Co eventuálně zapříčinilo tento přechod?

Na  operativní leasing jsme přecházeli v  roce 2002. Já jsem v  tu chvíli právě přicházel na tuto pozici, takže ty důvody konkrétně neznám. Předpokládám ale, že hlavním důvodem bylo minimalizovat podíl zaměstnanců na  správu vozového parku. Dalším důvodem asi byl fakt, že naše flotila se pohybuje na  teritoriu, jsou tu obchodní zástupci, medicínští reprezentanti aj., a řízení servisu z jednoho místa za daných podmínek bylo problematické. Objednávání oprav, servisu, pneumatik a  toho všeho byl dohromady asi důvod, proč se přešlo na operativní leasing

Jak vnímáte stav českých flotil, pokud jde o  strukturu, využití a  věk v  porovnání se zahraničími parky?

Domnívám se, že ve  skladbě vozových parků firem v  České republice jsou diametrální rozdíly. Zejména je velký rozdíl mezi vozovými parky společností, kde se vyskytuje zahraniční prvek, a společnostmi „bigotně“ českými, i  když to pochopitelně není vždy pravidlem. Bohužel však znám mnohé české společnosti, které stále ještě lpí na tom mít vozidla v majetku a jsou ochotny udržovat v provozu vozidla, která by již více užitku přinesla jakožto druhotná surovina. V tomto směru máme stále ještě co dohánět. Není to však dáno nedostupností služeb poskytovaných při správě vozových parků, ale jsem přesvědčen, že je to dáno přetrvávajícím myšlením některých manažerů rozhodujících o správě flotil.