Sledovat TCO se vyplatí

auta penize

auta penizeStruktura a složení nákladů na provoz vozového parku jsou stále diskutovanějšími tématy. Přesto je na rozdíl od jiných podnikových činností tato oblast stále zanedbávaná. Jak u vašeho vozového parku snížit náklady na provoz a jak je sledovat vám ukáže TCO.

Zodpovědní manažeři firem jsou si dobře vědomi toho, že právě oblast provozních nákladů oplývá velkým potenciálem k  hledání nemalých úspor. K tomu je u vozového parku třeba využívat vedle správně nastavené Car policy a vhodného výběru financování vozidel i  další nástroje. Důležitým podpůrným nástrojem managementu firmy a  správce vozového parku jsou takzvané TCO (Total cost of ownership) – neboli obecně řečeno – celkové náklady na vlastnictví a  také provoz věcí nebo služeb. Jak vysvětluje Martin Paulina, konzultant společnosti Accenture, v  případě vozového parku jde o  model sledování TCO s vyčíslením veškerých nákladů souvisejících jak s pořízením, tak s následným provozem. „Jedná se o jednoduchý koncept, ovšem se silnou vypovídající hodnotou. Model je využívaný pro sledování nákladů vynaložených na movité věci nebo služby na vyhodnocování a porovnávání různých způsobů obstarání, jako controllingová základna pro optimalizační iniciativy a podobně,“ uvádí Paulina.

 

Proč sledovat TCO?

Při zavedení sledování TCO management především zjistí, jak je to se skutečnými náklady na  pořízení a  hlavně následný provoz konkrétního vozidla. Zda opravdu nejnižší pořizovací cena je tím nejdůležitějším vodítkem a  v  jakém poměru se na skladbě jednotlivých nákladů podílejí provozní položky. „TCO totiž poskytuje celistvý pohled na  náklady a  případné výnosy sledované položky. Mnoho firem opomíná náklady, které nejsou přímo vidět, nebo nejsou přímo spojené s daným vozidlem,“ vysvětluje Martin Paulina důvody, které vedou firmy k  zavedení modelu sledování TCO. „Na  druhou stranu je nutné zmínit, že TCO poskytuje jenom nákladový a  výnosový pohled. Firmy by měly při svém strategickém rozhodování v  oblasti fleet managementu, kromě tohoto ukazatele sledovat také dopady na  cash-flow, jako například při jednorázovém nákupu oproti pravidelným leasingovým splátkám,“ upozorňuje. Například u  operativního leasingu s  full servisem je už veškerý servis vyjma PHM obsažen v  měsíční leasingové splátce a náklady nese leasingová společnost, rizikem ale může být velký rozdíl v  pořizovací a  zůstatkové hodnotě vozu. Proto tento způsob pořízení, který může mít příznivý dopad na  cash-flow, nemusí vyjít v konečných TCO nejvýhodněji. Ale nejenom při pořízení auta na operativní leasing „all inclusive“ či s  otevřenou kalkulací nebo pomocí finančního leasingu či při pořízení vozu na  úvěr a za vlastní prostředky je sledování TCO výhodné. Veškeré náklady na provoz vozového parku by měl, stejně jako u  kteréhokoliv jiného oddělení ve  firmě, zodpovědný manažer sledovat tak jako tak. A náklady následně v  pravidelných periodách kontrolovat a  porovnávat a  podle toho nastavovat vhodnou strategii pro co nejefektivnější řízení celého podnikového útvaru.

 

Cena vozidla není vždy rozhodující

Obecně se dá říci, že se TCO skládají z  několika základních částí. Prvotní z  pohledu firmy jsou náklady na  samotné pořízení vozu. Ty tvoří v  závislosti na samotném druhu financování pořízení vozu přibližně jednu třetinu celkových nákladů. Další velice důležitou položkou jsou pohonné hmoty. Ty ve svém důsledku tvoří opět přibližně jednu třetinu všech nákladů na  vozidlo. Třetí významnou složkou TCO jsou náklady na  administrativu a  správu vozového parku společnosti. Největší roli zde hrají mzdové náklady a pak také poplatky a  vnitropodnikové režie. Další položkou TCO je pojištění a  servis spolu s  údržbou. Zde opět záleží na  druhu financování a  také na  nastavení spoluúčasti u  havarijního pojištění. V neposlední řadě je nutné zmínit daně a  poplatky, jako je silniční daň, dálniční známka a  v  případě nákladních vozidel také dálniční mýto, které může mít zvláště v  posledních letech vedle drahých PHM významný podíl na  zvyšujících se nákladech na  provoz vozového parku. Samostatnou položkou jsou potom pneumatiky, u  kterých záleží na  opotřebení především podle druhu pneu a charakteru jízdy. Také je třeba nezapomínat na poplatky za pneuservis a výměnu pneu v jarním a podzimním období. Poslední položkou celkových nákladů na  pořízení a  provoz vozidla pak tvoří ostatní náklady, kam můžeme zahrnut například pořízení a  provoz GPS, školení řidičů či náplně do ostřikovačů nebo případný polep vozidel. „Poměr jednotlivých složek TCO se ale výrazně liší v závislosti na charakteru vozového parku a  způsobu provozu,“ vysvětluje Martin Paulina z Accenture. V  současnosti podle něj ale většina firem TCO pro sledování nákladovosti vozového parku nevyužívá. „Trend je ovšem pozitivní a je způsoben především trvajícím tlakem na  snižování nákladů a  s  tím souvisejícími optimalizačními iniciativami firem,“ dodává.

tabulka tco