Obměny směřují k „ekologickému přátelství“

autobus vezenska sluzba

autobus vezenska sluzbaSpráva vozového parku ve státních institucích má svá specifická pravidla. Ne vždy je zde rozhodující efektivita a ekonomické ukazatele. Stejně tak je ale státní správa velmi různorodá a rozhodně všude neplatí, že by se správa vozového parku výrazně odlišovala od běžných firem.

Jednotlivé státní organizace mají rozdílné systémy správy vozového parku, které vycházejí z konkrétních úkolů a poslání organizace. Jedno mají ovšem společné – direktivní systém řízení prostřednictvím nařízení, předpisů a pravidel, které vycházejí z letitých zkušeností. Tento styl řízení má svá specifika, která jsou nuceni správci vozových parků i  vedoucí státních institucí respektovat, a  to často za  cenu nižší ekonomické efektivity. Stejně tak je zde oproti firemní sféře v některých případech rozdílné složení flotily vozidel, zejména těch státních organizací, které zajišťují specifické úkoly.

Takovým příkladem může být Vězeňská služba České republiky, která spravuje a  střeží věznice a detenční ústavy a  také eskortuje vězněné osoby. „Vězeňská služba je tvořena jednotlivými věznicemi, které mají zřízeny referáty dopravy a  tyto referáty zajišťuji přímou správu vozového parku. Věznicím je do  užívání centrálně přidělena dopravní technika pro zajištění přeprav vězněných osob. Pro zajištění provozu věznice pak využíváme osobní vozidla, dodávková a  nákladní vozidla, vysokozdvižné vozíky či traktory,“ vysvětluje Jaroslav Jančo z oddělení automobilní služby Generálního ředitelství Vězeňské služby České republiky a  dodává: „Nejdůležitějším přepravním prostředkem pro věznice jsou speciální eskortní vozidla. Vězeňská služba má k  dispozici 191 eskortních vozidel z  toho je 51 eskortních sanitních vozidel na  podvozku VW T4 a T5, 11 malých eskortních na podvozku VW T4 a T5, 68 středních eskortních vozidel typu VW LT, 13 vozidel na podvozku Avia 31 a 48 eskortních autobusů typu Karosa. Generální ředitelství používá pouze osobní vozidla a autobusy v celkovém počtu 45 kusů.“ Jde tedy o poměrně široký vozový park s  rozličnou strukturou, který je finančně náročný na  provoz i  obnovu. Základním problémem proto je, podobně jako v  jiných oblastech státní správy, nedostatek investičních finančních prostředků. Státním organizacím jsou ze státního rozpočtu přidělovány finance investičního a provozního charakteru. Z investičních financí si mohou statní organizace pořizovat vozový park a z provozních financí zajišťují jeho funkčnost. „Vzhledem k  výši přidělovaných finančních prostředků na investice, z  nichž se pořizují i  nové dopravní prostředky, využívá oddělení automobilní služby generálního ředitelství možnost bezúplatných převodů především osobních vozidel, která nabízejí ostatní státní instituce z  důvodů nepotřebnosti. Takto bylo pořízeno za předcházející čtyři roky zhruba 30 osobních vozidel, a  bylo tak možno vyřadit z provozu stejný počet vozidel typu Škoda Forman a  Felicia, které již svými technickými parametry nesplňovaly požadavky na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích,“ vysvětluje Jančo. V  ostatních případech je vozový park obměňován na  základě výběrových řízení, která instituce samy vypisují. Jsou vypisovány v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a nejdůležitějším kritériem je, vedle technických parametrů, cena. Veřejné zakázky pak musí být zadané transparentně nediskriminačním způsobem, aby žádného zájemce předem nevyřazovaly z účastí na veřejné soutěži.

 

Plány obnovy vozového parku

Vedle dalších specifik zpracovávají státní instituce odlišně také takzvaný plán obměny vozidel. Ten je totiž vedle vlastních interních pravidel, která si každá organizace stanovuje podle vlastního uvážení a  limitu finančních prostředků, částečně přímo specifikován v  Programu obměny vozového parku veřejné správy za  „ekologicky přátelská“ vozidla. Jde o nařízení, které je zaměřeno na  obnovu osobních a  lehkých nákladních automobilů (kategorie M1 a N1).  Jeho základním pilířem je dosažení alespoň 25% podílu „ekologicky přátelských“ vozidel na  celkovém vozovém parku využívaném orgány státní správy k 1.1.2014. Za „ekologicky přátelská vozidla“ jsou považovány vozy, které mají velmi nízkou spotřebu klasických pohonných hmot, využívají alternativní pohon (hybridní, elektromobily) nebo využívají alternativní paliva jako LPG, CNG, vodík nebo biopaliva.  Obměna vozidel za  „ekologicky přátelská“ je také doporučena orgánům samosprávy. „Program předpokládá roční nákup asi 1000 těchto vozidel počínaje rokem 2009 a bude realizován do roku 2014 v rámci běžné obměny a přidělovaných rozpočtů. Realizace programu tak nemá zásadní vliv na státní rozpočet. Pořizovaná vozidla nejsou výrazně dražší než standardní automobily. Provozem těchto vozidel je dosaženo úspor v pohonných hmotách, a tím i provozních nákladů. Dojde také ke  snížení externích nákladů způsobených emisemi CO2 a  znečišťujícími látkami rizikovými z  hlediska zdraví obyvatel,“ říká mluvčí ministerstva životního prostředí Michaela Jendeková. Podle jejího vyjádření program vznikl na  základě Národního programu snižování emisí České republiky, protože doprava představuje nejrychleji rostoucí zdroj emisí.

 

petr kucera ministerstvo zivotniho prostrediROZHOVOR

Petr Kučera, ministerstvo životního prostředí

V  čem je podle Vás správa vozového parku ve  státních institucích specifická?

Myslíme si, že správa vozového parku se oproti komerční sféře nijak výrazně neliší. Při spravování dbáme zejména na její úspornost a  hospodárnost vynaložených finančních prostředků a na její účelovost.

Jaká je velikost vozového parku MŽP a kolik procent je tzv. ekologických vozidel?

MŽP má v  majetku celkem 66 služebních vozidel. Z  celkového počtu je v současné době 20 vozidel tzv. „ekologicky přátelských“ .

Využíváte při správě vozového parku metodu TCO?

Metoda TCO se ve  správě vozového parku MŽP  používá. Každý rok se vytváří odhad všech přímých i nepřímých nákladů na opravy vozidel, jejich údržbu a nakládání s pohonnými hmotami. V rámci TCO se vytváří výběrové řízení na dodavatele záručních a pozáručních oprav vozidel, nákupy náhradních dílů, kde jedním z mnoha kriterií jsou i slevy náhradních dílů a příslušenství, prodloužení doby záručních oprav, záruky mobility, atd.

Existuje na MŽP plán obměny vozidel?

Na  MŽP se pravidelně plánují obměny vozidel. V  tomto plánu je v  největší míře kladen důraz na  ekologičnost  vozidel, pořizovací cenu a  v  neposlední míře také na jejich bezpečnost.