Je povinné školení řidičů opravdu povinné? Díl druhý

Velký zájem i polemiku vzbudil náš nedávný článek, který se zabýval problematikou referentských řidičů a jejich školení. Celá problematika ke kvůli složitosti legislativy a různých používaných termínů natolik složitá, že právem patří do rubriky našeho magazínu o nesmyslech bránících podnikání.

 

Připomeňme si nejprve, co bylo obsah minulého článku. Konstatovali jsme, že školení, které naučí zaměstnance bezpečné nebo úsporné jízdě je pro firmu ve výsledku prospěšné, protože pro ni znamená nižší náklady například na spoluúčast při řešení pojistných událostí nebo pohonné hmoty. Že ale školení řidičů (myšleno těch, pro které se vžilo označení referentští, tedy ti, kteří někdy používají firemní nebo vlastní vozidlo při výkonu práce, nikoli řidiči z povolání) není ze zákona povinné. Opírali jsme se o vyjádření ministerstva dopravy i ministerstva práce a sociálních věcí, jejichž právní oddělení ústy ministerského mluvčího Petra Sulka uvedlo, že „právní předpisy o provozu na pozemních komunikacích stanoví povinnosti pro řidiče, kteří tuto činnost vykonávají jako své povolání. Pro ostatní, kteří řídí motorové vozidlo příležitostně, soukromě nebo sice pravidelně, ale pouze jako způsob přepravy při výkonu jiné činnosti, povinnost pravidelného školení předpisy o provozu na pozemních komunikacích nestanoví. Proto ji nestanoví ani zákoník práce. Dokud nebude v právních předpisech stanovena všeobecná povinnost pravidelných školení pro všechny držitele oprávnění k řízení motorových vozidel, nelze, podle našeho názoru, povinnost stanovenou v § 103 odst. 2 zákoníku práce interpretovat tak, že obsahuje i povinné školení zaměstnanců, kteří nevykonávají činnost řidiče jako své povolání.“
Na opakovaný dotaz Ministerstvo práce a sociálních věcí pro Flotilu znovu potvrdilo své předchozí stanovisko. „Z obecně závazných právních předpisů povinnost zaměstnanců, kteří řídí motorová vozidla pouze za účelem přepravy při výkonu jiné činnosti (a nikoliv jako vykonávaný druh práce) k absolvování uvedeného typu školení nevyplývá,“ řekl Flotile mluvčí ministerstva Petr Sulek. „To lze konstatovat naprosto jednoznačně s tím, že ani orgány veřejné moci bez dalšího nemohou plnění této neexistující povinnosti po zaměstnanci vyžadovat (nařízení vlády č. 168/2002 Sb. se týká organizace práce profesionálních přepravců). Povinnost takové školení zajišťovat a hradit nemá na základě platné legislativy ani zaměstnavatel. Ten však může povinnost k absolvování příslušného školení stanovit na základě vlastního vyhodnocení míry rizika sám, a to vnitřním předpisem. Pouze v takovém případě bude školení pro zaměstnance, kteří řízení motorových vozidel jako druh práce nevykonávají, povinné.“
A jak se na takové školení dívají pojišťovny? Má absolvovaní školení nějaký vliv na plnění v případě nehody? „Na pojistné plnění taková situace vliv nemá. Školení řidičů bychom řešili pouze za předpokladu, že by majitel vozidla (zaměstnavatel) uvedl, že řidič (zaměstnanec) vozidlo užil pro danou jízdu neoprávněně,“ řekla Flotila tisková mluvčí České pojišťovny Ivana Buriánková. „Pak bychom řešili jak neoprávněné užití vozidla, tak skutečnost, zda byl řidič proškolen. V několika posledních letech jsme se ale s takovou situací nesetkali.“

Nesouhlas se zjednodušeným konstatováním v minulém článku, že zaměstnavatelé tzv. řidiče referenty v souvislosti s řízením motorových vozidel nijak proškolovat nemusí, vyjádřil Jan Hes, jednatel společnosti PREVENT zabývající se mandatorními školeními zaměstnanců včetně školení řidičů převážně formou e-learningu.

„Z formulací vyjádření oslovených institucí není zřejmé, o jakém druhu školení řidičů je polemika vedena. Právní úprava této oblasti je komplikovaná a je nutné rozlišovat hned několik druhu školení řidičů. Je pravda, že pro řidiče tzv. referenty žádný právní předpis neupravuje specifické školení řidičů, nicméně v souvislosti s řízením motorových vozidel těmito řidiči je nutné vycházet i z obecných požadavků na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Vedle pravidel silničního provozu, jejichž znalost dokládá držení řidičského průkazu a kontroluje Policie ČR, jsou zaměstnavatelé povinni v rámci školení o BOZP prováděného na základě příslušných ustanovení zákoníku práce (zejména § 103) seznamovat zaměstnance, kteří v souvislosti se s prací řídí motorová vozidla, také s povinnostmi vyplývajícími ze zvláštních právních předpisů BOZP a se specifickými informacemi a pokyny BOZP při řízení motorových vozidel (rizika ad.),“ řekl Flotile. „Vše navíc potvrzuje i praxe, kdy proškolování řidičů referentů v souvislosti s BOZP při řízení motorových vozidel je vyžadováno kontrolami inspekce práce i pojišťovnami při odškodňování pracovních úrazů. Jakákoliv formální školení BOZP „jen pro papír“ smysl opravdu postrádají a případné soudy je pečlivě zkoumají. Ve školení řidičů referentů v souvislosti s BOZP by zaměstnavatelé měli spatřovat především účinný nástroj prevence rizik spojených s řízením motorových vozidel a jiných dopravních prostředků, které patří dlouhodobě mezi nejčastější zdroje smrtelných a vážných pracovních úrazů. A přestože to u referentů není povinné, je vhodné do školení v souvislosti s BOZP při řízení vozidel zařadit i seznamování s novinkami v pravidlech silničního provozu či výklad problematických pravidel a nejčastějších příčin dopravních nehod. Aktivních zdrojů, ze kterých by zaměstnanci mohli čerpat z vlastní iniciativy, totiž mnoho není a v zájmu každého zaměstnavatele je nepochybně mít zaměstnance zdravé a vyhnout se i jiným škodám v souvislosti s případnými dopravními nehodami.“
Flotila v každém případě opakuje své konstatování z minulého čísla: Školení zaměstnanců samo o sobě je velmi potřebná a praktická věc. Ale každá firma by se měla takové školení a program ušít na míru sobě a svým potřebám. Dělat formální školení nemá smysl a je to jen vyhazování peněz. Proto plánujeme, že bychom přímo na stránkách Flotily nabídli možnost firemního proškolování nejen řidičů, ale i dalších problematik z oblasti BOZP e-learningem právě ve spolupráci s největším českým poskytovatelem těchto školení, společností PREVENT.