Palivo pod dozorem

cerpaci stanice pistole

cerpaci stanice pistoleSledovat průměrnou spotřebu firemních automobilů je jen část opatření ke snížení nákladů na pohonné hmoty. Důležitou složkou je i  zodpovědnost zaměstnanců, kterou lze nyní kontrolovat.

Náklady na pohonné hmoty tvoří velkou část výdajů na provoz vozového parku a jsou složkou, se kterou jde různě pracovat, ale nelze ji omezit úplně. V úvodu listopadového magazínu přinášíme informace o tzv. zelených automobilech, které kladou důraz na nízkou spotřebu paliva, o několik stránek dále se naopak věnujeme trendům, kterými lze spotřebu automobilů monitorovat a  hlídat. Možná ještě důležitějším článkem v  tomto řetězci jsou ale samotní řidiči či zaměstnanci, kteří provádí vlastní tankování.

 

Důvěřuj, ale hlídej

Ať už to některé firmy popírají nebo nechtějí vidět, velká část z nich se denně potýká s  problémem tankování pohonných hmot za  služební peníze do  soukromých automobilů zaměstnanců. V tento moment příliš nepomůže ani řada rafinovaných systémů palivových karet, ani monitorovací systémy s  funkcemi sledování skutečné spotřeby paliva daného vozu. Pro ohlídání samotného procesu tankování do vozu ale existuje též řešení, které přináší plně automatický systém čerpání pohonných hmot FuelOmat.

laborantka odebr vzorek paliva k testovnZajímavou zprávou může být i  fakt, že tento systém, vyvinutý pro účinnou kontrolu čerpání pohonných hmot a  snadné tankování do  firemních vozidel, není českým produktem či specialitou ušitou na míru českému prostředí, ale byl vyvinut už před 25 lety izraelskou firmou Orpak Systems na  objednávku izraelské armády, která potřebovala zamezit právě zneužívání pohonných hmot pro soukromé účely. Od té doby se tento systém rozšířil do celého světa a byl instalován doposavad na více než 20 000 čerpacích stanic a 3,5 milionech vozidel ve 30 zemích světa (např. Holandsko, Švýcarsko, Velká Británie, USA či Rusko).

Z  nastíněného zásahu je patrné nejen to, že krádež firemního paliva není zdaleka jen zdejší specialitou, ale že systém je úspěšný i  v  mnohem vyzrálejších zemích. A právě i jeho rozšíření může být rozhodující ve větším rozšíření alternativních paliv, protože zemní plyn či LPG si nikdo do sekačky odčerpávat jistě nebude.

 

Náklady pod kontrolou

Hlavní výhodou systému FuelOmat je bezesporu zamezení zneužívání pohonných hmot pro soukromé účely. Systém působící na našem trhu od roku 2007 však poskytuje i řadu dalších výhod. Umožňuje rychlé a  snadné tankování pohonných hmot a  jejich efektivní kontrolu, a  to jak v případě rozsáhlých vozových parků velkých autodopravců či logistických firem, tak malých soukromých podnikatelských subjektů s několika služebními vozy. Díky tomuto zařízení se totiž stačí na  čerpací stanici u  stojanu identifikovat vlastním čipem, natankovat a bez dalšího placení odjet. Podle údajů nezávislé organizace Screening Solutions lze navíc využitím systému FuelOmat v českém prostředí dosáhnout úspor ve výdajích na palivo od 3 až 30 %, což je mnohem podstatnější.

Jak tedy tento systém funguje? Hlavním předpokladem je registrace uživatele do  systému a  tankování na  čerpacích stanicích osazených systémem FuelOmat. S tím souvisí i jedna z nevýhod systému, kdy je uživatel nucen tankovat jen v omezené síti čerpacích stanic a řetězců a přijmout i  jejich cenovou hladinu, byť poskytovatel služeb FuelOmat garantuje též slevy na  každém odebraném litru paliva a snaží se síť čerpacích stanic s instalovaným systémem stále rozšiřovat.

Výhodou systému je naopak tankování na  veřejných či vnitropodnikových čerpacích stanicích bez finanční hotovosti, platební karty nebo fleet karty. Zaúčtovaná transakce se provádí automaticky při tankování pomocí bezdrátového přenosu dat z auta do řídící jednotky FuelOmatu, čímž je znemožněna pronevěra firemního paliva pro soukromé účely. Pro natankování je nezbytné se čerpací stanice na stojanu identifikovat pomocí elektronického čipu a  vložit tankovací pistoli do  hrdla ohlášeného vozu. Pokud k tomuto spárování nedojde, palivo zkrátka není vydáno. Tímto je zamezeno k jakémukoliv tankování do jiných vozidel či kanystrů, jelikož už malé vysunutí pistole z  hrdla nádrže tankování přerušuje.

Výhodou celého systému je i  možnost měření hladiny paliva v nádrži a kompletní registr firemních řidičů či vozidel. Osazení vozů příslušnou jednotkou zároveň zabraňuje řidiči natankovat špatné palivo do  automobilu (zaměnit naftu za  benzin a naopak). Stejně tak je možné každé takové jednotce navolit celou řadu dalších parametrů, ať už jde o  zákaz tankování u čerpacích stanic na hlavních tazích, kde bývá palivo dražší, o omezení počtu tankování v týdnu či určení hodin, ve kterých může zaměstnanec do  firemního vozu tankovat. Při využití složitějšího systému například v dopravních firmách je možné automobil osadit dodávanou sítí a zamezit tak eventualitě odsávání paliva přímo z nádrže při tankování.

 

Kompletní přehled

erpac stanice benzina self serviceNadstavbou systému FuelOmat je aplikace umožňující on-line sledování detailních informací o  všech vozidlech vybavených tímto zařízením (druh vozidla, datum tankování, RZ vozidla, počet ujetých kilometrů, aktuální a  průměrná spotřeba, množství načerpaných pohonných hmot aj.). To znovu vede k lepšímu přehledu o  provozu ve  vozovém parku, práci s kompletními daty a snižování nákladů na  palivo. „Od  roku 2008 využívá naši službu více jak sto českých podniků. Z analýzy, kterou jsme provedli, vyplývá, že za uplynulé tři roky náš systém ušetřil těmto podnikům 15 miliónů korun na pohonných hmotách. To představuje roční úsporu zhruba 7 000 korun na jedno vozidlo,“ říká v rozhovoru pro náš magazín Jan Klígl, ředitel společnosti FuelOmat a  dodává: „Systém FuelOmat navíc prokázal, že jeho zavedením dosáhli naší zákazníci ve  sledovaném období úspory pohonných hmot a  došlo k  celkovému zvýšení rentability provozu celého vozového parku. Vezmeme-li v  úvahu, že ceny pohonných hmot vzrostly letos v ČR o 12 % oproti roku 2010, lze přepokládat, že vlastníci vozových parků musí hledat podobná řešení, která jim přinesou kýženou úsporu paliv.“

Vedle on-line reportů nabízí systém FuelOmat i  aplikaci vytvářející knihy jízd, fakturační přehledy či v  případě zájmu propojení s telematickým systémem zajišťujícím GPS kontrolu využívání vozidel.

 

Zatím omezeně

Pokud jde o  dosavadní síť čerpacích stanic osazených systémem FuelOmat, tedy síť čerpacích stanic, u které je možné v  případě vybavení tímto systémem tankovat, tak ta nabízí více jak 74 veřejných stanic, vedle kterých již funguje i 20 vnitropodnikových čerpacích jednotek. Veřejnou síť tvoří až na  několik výjimek soukromých čerpacích stanic především stanice řetězce PapOil a Agip, z nichž 25 je rozmístěno v Praze.

 

RORHOVOR

jan kligl fuelomatJan Klígl

Ředitel společnosti FuelOmat

V čem vidíte největší přínos vašeho systému FuelOmat?

Jasnou  výhodou této služby je jednoduchost a  pohodlnost při tankování pohonných hmot na  čerpacích stanicích. Řidič po  dotankování vozidla odjíždí bez nutnosti provedení platby na pokladně čerpací stanice.

Jedinečnost tohoto systému spočívá i v nemožnosti tankování paliva mimo nádrže firemních vozidel. Systém také nabízí ochranu proti tankování špatného typu paliva, čím lze úspěšně zamezit poškození vozidla.

Celý systém dále nabízí aktivní správu celého vozového parku pomocí webové aplikace FuelOmat. Takto náš klient získá nejenom úplný přehled a  údaje o  všech tankováních, počtu ujetých kilometrů nebo motohodinách, které jsou v reálném čase přenášeny z čerpacích stanic, ale také přehledy vydaných faktur za PHM a různé reporty, které se dají využít k optimalizaci řízení vozového parku. Mezi zajímavé funkce patří nastavení limitů na  jednotlivá vozidla pro omezení tankování na  drahých čerpacích stanicích, zablokování tankování vozidel o  víkendech čí nemožnost natankování  paliva do odcizeného vozidla.

Hodláte nejbližší době posilovat síť spolupracujících čerpacích stanic? Jednáte i s jinými zavedenými řetězci čerpacích stanic než AGIP a PapOil?

Během následujících měsíců dosáhne počet veřejných čerpacích stanic vybavených systémem FuelOmat  rovné stovky.  Teď hovořím o čerpacích stanicích našich současných partnerů Agip a PapOil. Cílem je nabídnout zákazníkům služby FuelOmat na co největším počtu veřejných čerpacích stanic. V  současné době jednáme i  s  dalšími řetězci čerpacích stanic, které nás oslovily s  nabídkou ke spolupráci. Tato jednání jsou však zatím v počáteční fázi.

Jaké procento vašich zákazníků využívá též vašich dalších softwarových aplikací, například fakturačního systému? A kolik vašich zákazníků využívá i vámi poskytovaného GPS monitoringu?

Zhruba 25 % našich zákazníků využívá plnohodnotně všech našich softwarových aplikací. Nejrozšířenější je fakturační modul, který využívá více jak 80 % našich klientů.

GPS systémy používané k monitorování ujetých km a tras jsou již v ČR velmi rozšířené. Jsme velice rádi, že se i naši klienti, kteří doposud nevyužívali žádné GPS systémy,  rozhodli pro zavedení  námi nabízeného GPS monitoringu. Jde celkem o 20 % těchto zákazníků.

Lze váš systém propojit i s vozovým parkem, který již GPS monitoring využívá?

Informační systém Fuelomat poskytuje propojení téměř se všemi GPS monitoring systémy užívanými na českém trhu. Jedna z možností je „převýchova“ GPS jednotek a tím plně využívat našich služeb. Druhou možností je provést integraci přenosu dat do stávajícího GPS monitoring systému zákazníka. Přenos dat může být nejenom manuální, pomocí exportního datového souboru, ale i plně automatický, bez jakéhokoliv zásahu klienta.

Hodí se systém FuelOmat podle Vás spíše pro instituce státní správy nebo pro soukromé firmy?

Systém je určen nejenom pro instituce státní správy, ale díky výrazným úsporám na  palivu a administrativních nákladech spojených s provozem vozidel je systém vhodný i pro soukromý sektor. Mezi našimi klienty najdeme nejenom rozsáhlejší vozové parky, ale i  menší firmy se dvěma firemními vozidly.

O  jaké novinky lze systém FuelOmat v  budoucnu ještě obohatit?

Velké změny se připravují v  informačním systému FuelOmat. Nová aplikace bude schopna automaticky připravit statistiky a  reporty využívané pro každodenní řízení vozového parku, a  současně vygenerovat analytické výkazy pro vrcholový management společností. Zejména se jedná o grafické znázornění měsíčních nákladů na provoz jednotlivých vozidel, celého vozového parku. Dále budou moci naši klienti využít rozšířenou síť čerpacích stanic nejen v  ČR, ale i v zahraničí