Povinné školení řidičů není vůbec povinné

„Potvrzení o školení odborné způsobilosti řidičů“ – kolik řidičů referentských vozidel ho má u svých dokladů a každý rok absolvuje přezkoušení? Podle nás většina. Ve skutečnosti ale povinné není! Redakci Flotily to potvrdilo jak ministerstvo práce a sociálních věcí, tak ministerstvo dopravy.

Dobře proškolení firemní řidiči jsou určitě pro každou firmu přínosem, zvlášť pokud jde o zásady bezpečné nebo úsporné jízdy. Velká část firem ale provádí pravidelné formální školení, údajně stanovené zákoníkem práce, který ovšem neurčuje, jak přesně má výuka vypadat a co má obsahovat. Nebavíme se o řidičích z povolání, ale o těch zaměstnancích, kteří pravidelně nebo občas řídí nějaké služební auto, případně používají pro výkon povolání svoje soukromé vozidlo.
Formální školení pro splnění zákonné povinnosti je jen zbytečně vyhazování peněz. Potvrdilo to ministerstvo práce a sociálních věcí: „Pokud jde o zaměstnance, kteří při pracovních cestách řídí referentská nebo vlastní vozidla, zákoník práce – a ani jiný právní předpis – jim povinnost podrobit se uvedenému školení neukládá. Pokud se zaměstnavatel rozhodne, že bude toto školení požadovat, jde o jeho podmínku pro možnost použití tohoto způsobu přepravy při pracovní cestě stanovenou ve vnitřním předpisu, nikoliv o splnění povinnosti uložené tímto právním předpisem,“ říká Petr Sulek, vedoucí tiskového oddělení ministerstva.

Je to na zaměstnavateli
Potvrzuje to i ministerstvo dopravy: „Považujeme za důležité, aby řidiči firemních vozidel byli proškolováni a pravidelně kontrolováni. Záleží ale pouze na zaměstnavateli, v jakém obsahu a rozsahu vzhledem k charakteru vykonávané práce zabezpečí provedení školení,“ popisuje Tomáš Neřold, vedoucí tiskového oddělení.
Povinnost pravidelného školení ze zákona je podle ministerstva práce a sociálních věcí spíše nátlakem autoškol. „Právní předpisy o provozu na pozemních komunikacích stanoví povinnosti pro řidiče, kteří tuto činnost vykonávají jako své povolání. Pro ostatní, kteří řídí motorové vozidlo příležitostně, soukromě, nebo sice pravidelně, ale pouze jako způsob přepravy při výkonu jiné činnosti, povinnost pravidelného školení předpisy o provozu na pozemních komunikacích nestanoví. Proto ji nestanoví ani zákoník práce. Dokud nebude v právních předpisech stanovena všeobecná povinnost pravidelných školení pro všechny držitele oprávnění k řízení motorových vozidel, nelze, podle našeho názoru, povinnost stanovenou v § 103 odst. 2 zákoníku práce interpretovat tak, že obsahuje i povinné školení zaměstnanců, kteří nevykonávají činnost řidiče jako své povolání. Ministerstvo práce a sociálních věcí se v praxi s uvedenou interpretací setkává, její šíření podporují mj. i provozovatelé autoškol, které pro zaměstnavatele většinou školení zabezpečují. Podle našeho názoru však uvedená interpretace nemá oporu v právních předpisech,“ doplňuje Petr Sulek analýzu právního oddělení ministerstva práce a sociálních věcí.


 Co říká Zákoník práce

§ 103 odst. 2 a 3:
 (2) Zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování. Školení podle věty první je zaměstnavatel povinen zajistit při nástupu zaměstnance do práce, a dále
a) při změně
1. pracovního zařazení,
2. druhu práce,
b) při zavedení nové technologie nebo změny výrobních a pracovních prostředků nebo změny technologických anebo pracovních postupů,
c) v případech, které mají nebo mohou mít podstatný vliv na bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

(3) Zaměstnavatel je povinen určit obsah a četnost školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, způsob ověřování znalostí zaměstnanců a vedení dokumentace o provedeném školení. Vyžaduje-li to povaha rizika a jeho závažnost, musí být školení podle věty první pravidelně opakováno; v případech uvedených v odstavci 2 písm. c) musí být školení provedeno bez zbytečného odkladu.


Hrozí nějaký postih?
Proškolení řidiči většinou dostanou potvrzení o absolvování školení formou průkazu a je jim doporučeno nosit ho u dokladů pro případnou policejní kontrolu. Podle právníka Ondřeje Pecáka není třeba se nějaké kontroly bát: „Jsem toho názoru, že nelze dovozovat jakoukoliv bližší povinnost zaměstnavatele pro řidiče – referenty, protože ta není zákonem ani prováděcím předpisem stanovena a pokud by státní orgán vyžadoval průkaz takového školení (např. shodně jako mají absolvovat profesionální řidiči), s velkou mírou pravděpodobnosti by šlo o nezákonný postup, nezákonně udělenou sankci, proti němuž by existovala velká šance na úspěch při obraně,“ řekl magazínu Flotila Ondřej Pecák.

Školení ano, ale ne formální
Je důležité zopakovat, že školení zaměstnanců samo o sobě je velmi potřebná a praktická věc. Pokud firma naučí a motivuje řidiče jezdit bezpečně a úsporně, ušetří jak na výdajích za případnou spoluúčast, tak za pojištění a pohonné hmoty. Ale každá firma by se měla takové školení a program ušít na míru sobě a svým potřebám. Dělat formální školení nemá smysl a je to jen vyhazování peněz.
Dnes autoškoly nabízejí mnoho způsobů školení včetně elektronického, ale firmy přesto většinou trvají na klasické formě prezenční výuky, což potvrzuje Martin Bukvic z Autoškoly Bukvic v Uherském Hradišti, který se školení řidičů věnuje už více než 20 let: „Podobných různě se měnících názorů jsem již slyšel desítky, jak od ministerstva, tak z různých školicích organizací, které opravdu neškolí, spíše jen dávají potvrzení. Nás za 20 let žádná firma neopustila. Dokonce máme školení i formou e-learningu, ale téměř nikdo ho nechce. Firmy chtějí přijít a obdržet veškeré informace, které se dopravy, pojištění, pracovních smluv, směrnic a mezinárodních odchylek týkají. Dopravě by obrovsky pomohlo, kdyby takovéto proškolení bylo povinné, například jednou za pět let, pro všechny řidiče.“

ZKUŠENOSTI Z FIREM

Stručná anketa mezi fleetovými manažery potvrzuje, že firmy vnímají školení obecně jako prospěšnou věc, ale pouze šité na míru potřebám dané společnosti.

„Musím souhlasit, že současný zákon nehovoří příliš jasně. Když už si domyslíme, že mezi školení k zajištění bezpečnosti a ochraně zdraví při práci řidičů „referentů“ patří i školení pro řízení dopravních prostředků, je obtížné dohledat, jak často ho mají řidiči vlastně absolvovat. Samotné školení nepovažuji za komplikaci, je pouze potřeba legislativně nastavit jasnější pravidla obsahu a periodicitě. Naopak si myslím, že je dobré, když si řidiči jednou za čas osvěží vědomosti pravidel silničního provozu. My jsme toto školení měli jako součást balíčku služeb, nabízeného leasingovou společností.“
Jan Kopecký, Sandoz

„Věc považuji za mírně zbytečnou, nic neřešící. Tuto povinnost, ostatně jako mnoho dalších školení.“
Jaroslav Košák, DEK

„V podstatě to schvaluji, avšak dnes je to více méně formalita, která spíše připomene jednou za rok obecná pravidla používání služebních vozidel a velmi málo z pravidel silničního provozu. Bylo by lepší hlubší seznámení, resp. oprášení pravidel silničního provozu. Na silnicích je možná ještě dost řidičů, kteří by potřebovali kompletní autoškolu absolvovat minimálně každý rok. Naše firma plánuje na příští rok nějaké školení na míru pro zlepšení praktických schopností řidičů v provozu.“
David Drozd, Legrand

„Myslím, že pro firmu je dnes celkem jednoduché nastavit „školení“ formou e-learningu, které je při požadavku úspěšného splnění přínosné i pro samotného uživatele. Málokdo se dnes stíhá orientovat ve všech novinkách, které se při řízení vozidla objevují a i pro „ostřílené“ řidiče se najde dost poučných věcí, které si může každý jinak vykládat nebo chápat.“
Michal Piskáček, Komerční banka

„Velmi dbáme na školení řidičů. Školení absolvuje jednak každý nový zaměstnanec (řidič referent). Následně každý rok všichni řidiči absolvují rozsáhlé školení, jehož účelem je předcházení nehodám. Toto každoroční školení je organizováno centrálou, je zpoplatněné a pokrývá detailně různé situace, které mohou řidiče na silnicích potkat. Jednou za dva roky organizujeme praktické školení na polygonu.“
Ivan Bruthans, Syngenta

„U nás ve firmě nikomu školení nevadí a ani nemám problém s účastí zaměstnanců. Měli jsme štěstí na výběr lektora (spolupráce trvá přes deset let), jeho vysokou profesní úroveň a schopnost zaujmout posluchače. Začínáme změnami v legislativě a končíme dotazy na řešení konkrétních situací – stále je co řešit. Díky znalostem a přehledu lektora to není jen povinné a pravidelné školení.“
Pavel Jahoda, Promat

Čtěte také:

Modré zóny diskriminují podnikatele