Sněmovna schválila řidičák od 17 let a 150 km/h po dálnici

Řidička, žena, auto, Pixabay

Řidičák od 17 let, 150 km/h po dálnici a úpravy bodového systému. Poslanecká sněmovna schválila doslova revoluční změny v zákonu o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (tzv. zákon o silničním provozu).

Po půl roce od schválení vládou schválila i Poslanecká sněmovna novelu zákona o provozu na pozemních komunikacích. Ta přináší celkem razantní změny do zavedené praxe. Třeba řidičák už od 17 let. Ovšem po dozorem tzv. mentora. Zavádí se i „řidičák na zkoušku“.

Řízení s mentorem spočívá podle důvodové zprávy příslušného zákona v možnosti udělit řidičské oprávnění pro skupinu vozidel B již v 17 letech. Tento mladý řidič je ale až do dovršení věku 18 let oprávněn k řízení vozidla pouze v doprovodu zkušeného bezúhonného řidiče (tzv. mentora) zapsaného v registru řidičů. Mentorem bude zpravidla rodič, ale může jím být i jakákoli jiná osoba splňující stanovené podmínky, přičemž každý mladý řidič bude moci mít v registru řidičů zapsány nejvýše 4 mentory.

Řidičský průkaz na zkoušku bude realizován prostřednictvím nových institutů, kterými je dopravně psychologický pohovor a školení začínajících řidičů, které bude muset absolvovat řidič, který se ve lhůtě 2 let od udělení řidičského oprávnění dopustí závažného porušení pravidel silničního provozu. Pokud byl začínajícímu řidiči uložen zákaz činnosti nebo obdobné opatření podle trestního řádu, bude absolvování dopravně psychologického pohovoru a školení začínajících řidičů podmínkou pro vrácení řidičského oprávnění, ledaže je řidič povinen absolvovat terapeutický program, jenž dle návrhu nahrazuje dopravně psychologický pohovor. Pokud začínajícímu řidiči nebyl uložen zákaz činnosti, ale dopustil se přestupku nebo trestného činu, za který mu bylo v bodovém hodnocení zapsáno 6 bodů, neztrácí možnost řídit motorová vozidla, ale běží mu 3 měsíční lhůta, ve které musí dopravně psychologický pohovor a školení začínajících řidičů absolvovat.

„Každou 10. nehodu zaviní řidiči s praxí do 2 let. Ti do 24 let věku jsou přitom celkově 2,5krát rizikovější. Řidičák na zkoušku je potřebný a správný mix preventivních opatření. Dnešní přijetí novely je jednoznačně koncepčním krokem k vyšší bezpečnosti na silnicích,“ komentoval novelu výkonný ředitel České asociace pojišťoven Jan Matoušek.

Na dálnici až 150 km/h

Řadu řidičů jistě potěší další novinka, a to sice zvýšení nejvyší povolené jízdy na dálnici. Nebude to ale platit všude, ale pouze na vybraných úsecích, zejména nových dálnic. Zákon nestanoví konkrétní úseky, ale pouze umožňuje zvýšit místní úpravou provozu nejvyšší povolenou rychlost na dálnici až na 150 km/h.

Bodový systém

Velké změny se týkají i tzv. bodového systému, který by mě být nyní jednodušší a zahrnovat pouze tři „sazby“ – za 6, 4 a 2 body. Důvodová zpráva k tomu uvádí: „Po více než 15 letech je potřeba přistoupit i k revizi bodového systému, který je v současné době poměrně nepřehledný, obsahuje velkou škálu bodových ohodnocení, u některých jednání není zřejmá vazba na konkrétní skutkové podstaty přestupků a, tak jako u výše pokut, je potřeba přehodnotit výši bodů za jednotlivá protiprávní jednání, případně některá méně závažná jednání z bodového systému vyčlenit a naopak jednání, která mají závažné důsledky, do bodového systému doplnit.“ Přesný přehled je uveden na konci článku.

Návrhem dále dochází ke změnám ve výších sazeb pokut za jednotlivé přestupky. Ze současných 7 pásem sazeb pokut se navrhuje redukce na 4 pásma. Za přestupky v prvním, nejpřísnějším pásmu bude možné uložit pokutu od 25 000 Kč do 75 000 Kč. Jedná se o nejzávažnější přestupky, jako je odmítnutí podrobit se vyšetření, zda byl řidič ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látkou nebo řízení vozidla, aniž by byl řidič držitelem řidičského oprávnění nebo pokud řidič cizinec pozbyl právo k řízení motorového vozidla na území České republiky.

Za přestupky ve druhém pásmu bude možné uložit pokutu od 7 000 Kč do 25 000 Kč, ve třetím od 4 000 Kč do 10 000 Kč, ve čtvrtém od 2 000 Kč do 5 000 Kč. V jednotlivých pásmech dochází ke zvýšení zejména horních hranic sazeb. Současně dochází ke zvýraznění rozdílu mezi sazbou pokuty ukládané příkazem na místě a minimální sazbou pokuty ukládané ve správním řízení. Novinkou je dále navyšování horní hranice sazby pokuty na dvojnásobek, pokud byla spácháním přestupku způsobena dopravní nehoda. Nejvyšší možná výše pokuty, tj. za způsobení dopravní nehody přestupkem spadajícím do prvního pásma, je však omezena na 100 000 Kč.

Návrh zákona musí ještě schválit senát a podepsat prezident.

Martin Šidlák, ilustrační foto: Pixabay

Porušení vybraných povinností Počet bodů
1. řízení motorového vozidla bezprostředně po požití alkoholického nápoje nebo v takové době po jeho požití, po kterou je řidič ještě pod vlivem alkoholu, je-li zjištěný obsah alkoholu u řidiče vyšší než 0,3 promile, nebo řízení motorového vozidla bezprostředně po užití jiné návykové látky nebo v takové době po jejím užití, po kterou je řidič ještě pod jejím vlivem 6
2. řízení motorového vozidla ve stavu vylučujícím způsobilost, který si řidič přivodil požitím alkoholického nápoje nebo užitím jiné návykové látky 6
3. odmítnutí řidiče podrobit se vyšetření ke zjištění, zda není ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látkou 6
4. způsobení dopravní nehody, při které došlo k usmrcení nebo k těžké újmě na zdraví jiné osoby 6
5. otáčení, couvání nebo jízda v protisměru na dálnici nebo na silnici pro motorová vozidla 6
6. vjíždění na železniční přejezd v případě, kdy je to zakázáno 6
7. předjíždění vozidla v případě, kdy je to zakázáno 6
8. překročení nejvyšší dovolené rychlosti o 40 km.h-1 a více v obci nebo o 50 km.h-1 a více mimo obec 6
9. nezastavení vozidla na signál, který přikazuje řidiči zastavit vozidlo, nebo nezastavení vozidla na pokyn k zastavení vozidla daný při řízení nebo usměrňování provozu na pozemních komunikacích anebo při dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích osobou k tomu oprávněnou 6
10. ohrožení chodce přecházejícího pozemní komunikaci po přechodu pro chodce nebo ohrožení chodce přecházejícího pozemní komunikaci, na kterou řidič odbočuje, nebo ohrožení chodce při odbočování s vozidlem na místo ležící mimo pozemní komunikaci, při vjíždění na pozemní komunikaci nebo při otáčení nebo couvání 6
11. řízení motorového vozidla, které je technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích z důvodu nebezpečné závady2) 6
12. omezení chodce, který přechází pozemní komunikaci po přechodu pro chodce 4
13. neprodlené nezastavení vozidla při dopravní nehodě nebo nedovolené opuštění místa dopravní nehody nebo neprodlené nevrácení se na místo dopravní nehody po poskytnutí nebo přivolání pomoci nebo po ohlášení nehody 4
14. nedání přednosti v jízdě 4
15. řízení motorového vozidla bez držení řidičského oprávnění pro příslušnou skupinu vozidel 4
16. porušení povinnosti použít dětskou autosedačku nebo bezpečnostní pás při přepravě dětí 4
17. překročení nejvyšší dovolené rychlosti o 20 km.h-1 a více v obci nebo o 30 km.h-1 a více mimo obec 4
18. řízení motorového vozidla řidičem, kterému byl řidičský průkaz zadržen nebo prohlášen za zadržený 4
19. řízení motorového vozidla řidičem, který je držitel řidičského průkazu členského státu, řidičského průkazu vydaného cizím státem nebo mezinárodního řidičského průkazu vydaného cizím státem a pozbyl právo k řízení motorového vozidla na území České republiky nebo je ve výkonu správního trestu nebo trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel 4
20. ohrožení jiného řidiče při přejíždění z jednoho jízdního pruhu do druhého 4
21. porušení povinnosti být za jízdy připoután bezpečnostním pásem nebo užít ochrannou přílbu 4
22. držení telefonního přístroje nebo jiného hovorového nebo záznamového zařízení v ruce nebo jiným způsobem při jízdě vozidlem 4
23. překročení nejvyšší dovolené rychlosti o 10 km.h-1 a více 2
24. řízení motorového vozidla bez profesní způsobilosti 2
25. nezastavení vozidla před přechodem pro chodce v případech, kdy je řidič povinen tak učinit 2
26. neoprávněné stání s vozidlem na parkovišti vyhrazeném pro vozidlo označené parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením nebo neoprávněné použití parkovacího průkazu pro osoby se zdravotním postižením při stání nebo při jízdě 2